Altres documents

Manual para la atención psicosocial y espiritual a personas con enfermedades avanzadas Intervención social, Publicacions Obra Social “la Caixa”, 2018

Prescripció social a l’AtencióPrimària de Salut. Registre a la historia clínica electrònica (ECAP). Institut Català de la Salut, 2018.

Consens català sobre avaluació i tractament del pacient postictus,Departament de Salut Generalitat de Catalunya,2017

Atenció a les persones amb malestar emocional relacionat amb condicionants socials a l’atenció primària de salut,FoCAP 2016

Atención a las personas con malestar emocional relacionado con condicionantes sociales en la atención primaria de salud,FoCAP 2016

Monografías Secpal núm 7 Trabajo Social en cuidados paliativos.Sociedad Española de Cuidados Paliativos ,2015

El treball social als serveis d’urgències hospitalàries.Consorci de Salut i Social de Catalunya.2015

Guia per a professionals de servei d’urgències de suport psicosocial en situacions d’últims dies i morts sobtades.Cristina Milián.Consorci de Salut i Social de Catalunya 2015 

La intervenció social en  la Malaltia Crònica Infantil.Monogràfic 7.Barcelona.Col.legi Oficial de Treball Social,2012

Catàleg d’actuacions No farmacològiques en Salut Mental a l’Atenció Primària .Institut Català de la Salut.2011

Manual para el diseño e implementación de grupos socioeducativos en atención primaria(GRUSE).Consejería de Salud.Junta de Andalucia ,2011.

Annexos del manual para el diseño e implementación de grupos socieducativos en atencion primaria (GRUSE).Consejería de Salud. Junta de Andalucia.

Col.lecció de Guies de bona pràctica per l’àmbit sociosanitari.Generalitat de Catalunya.Departament de Salut, 2010

El treball social amb famílies.La responsabilitat dels treballadors socials en l’autodeterminació dels col.lectius més vulnerables.Grup de recerca i innovació en treball social (GRITS).Departament de treball social i serveis socials.Universitat de Barcelona,2010

El Treball Social en l’àmbit de al salut:un valor afegit.Pilar Porcel i Omar.Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de  Balears,2008

Model de Treball Social en l’atenció oncològica.Institut Català d’Oncologia,2004

Modelo de Trabajo Social en la atención oncológica.Institut Català d’Oncologia 2004 (castellà)

Codi_Deontològic Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya (actualització )2000.

El treball Social a les àrees bàsiques de salut.Monografies número 3.Servei Català de la Salut.1993.