Programa d’Atenció al Domicili a l’Alta Hospitalària (PADAH)

El Programa d’Atenció al Domicili a l’Alta Hospitalària (PADAH) és un programa que neix des de la Unitat de Treball Social de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva amb l’objectiu de donar resposta a les persones que, per motiu de salut, han patit una davallada funcional i a l’alta hospitalària necessiten reorganitzar-se per poder ser ateses al domicili. El programa, s’implementa amb el suport i el  finançament dels Ajuntaments que hi participen i que aporten la cartera d’hores de Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) perquè es puguin gestionar des de l’àmbit de la salut.

El projecte s’inicia com a prova pilot a Calella el setembre de 2016 i, gràcies  al seu èxit, s’ha acabat implementant al municipi ampliant-se progressivament a altres municipis com Malgrat de Mar, Pineda de Mar  i Tordera. Durant aquests dos anys s’ha ates a 193 persones i s’ha gestionat una cartera de 2.780 hores.

La clau del programa rau en la capacitat de donar una resposta de forma immediata al ciutadà ja que el procés s’inicia en el moment en que es detecta la necessitat des de l’àmbit sanitari, concretament des de l’hospital i previ a l’alta hospitalària. El fet que es detecti i es gestioni el servei des de l’àmbit de la salut permet que la resposta sigui més ràpida i que es pugui gestionar el cas des del primer dia, no només prestant un servei de suport personal a domicili temporal (màxim 45 dies) sinó també fent la gestió de tot el cas des de l’atenció primària de salut intervenint amb la persona/ família per reorganitzar-se, donar resposta a la nova situació de davallada i fent educació en hàbits de salut o oferint pautes i recursos de suport.

Quan la necessitat es detecta des de l’àmbit de la salut i s’ha d’activar el servei des de l’àmbit social, aquest impàs entre dues estructures diferents, sovint fa que hi hagi un tall en la continuïtat assistencial; amb el PADAH, s’aconsegueix doncs una continuïtat en l’atenció de la persona que fa que estigui acompanyada i atesa des de l’hospital a casa. Així doncs els serveis de suport solen començar l’endemà de l’alta hospitalària i la treballadora social sanitària (TSS) del CAP fa el seguiment des de l’inici. Sobre elles recau la gestió del cas i la intervenció per acompanyar a la família a ajustar-se a la nova situació i facilitar la coordinació entre l’empresa de serveis per una banda,  i per l’altra, amb els Serveis Socials municipals si és necessari. En funció de les necessitats que detecta la TSS en cada cas, pot ampliar o reduir els serveis de suport a domicili i pot donar pautes a la treballadora familiar.

El fet que participin en el programa els serveis hospitalaris, sociosanitaris, l’atenció primària sanitària i social, permet, no tant sols mantenir aquest contínuum assistencial, sinó l’augment de fluxos entre les diferents estructures i nivells assistencials que sovint ofereixen una atenció parcial des del prisma del seu servei

L’objectiu és fer una atenció més centrada en la persona treballant des dels diferents serveis.

Això comporta, en el cas del PADAH de la zona de l’Alt Maresme, que s’interrelacionin diferents empreses del sector sanitari (Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Institut Català de la Salut, Consorci Sanitari del Maresme,..) i del sector social (Ens locals- Ajuntaments) i empreses de serveis (empreses SAD en conveni amb cada Ajuntament).

En cada un d’aquests municipis hi ha una assignació pressupostària diferent i unes característiques del territori que fan que el programa, sigui en essència el mateix, però que hi entrin en joc diferents aspectes. Un dels objectius és que el programa passi a ser un programa comarcal.

A la  taula podem veure les dades dels 4 municipis en els quals s’ha implementat el programa fins a 30 d’agost de 2018.

Les persones ateses han valorat molt bé el programa destacant la immediatesa en l’activació del servei i l’atenció i tracte rebuts; així doncs de les  64 persones enquestades, 56 persones consideren que els ha ajudat molt el programa i 60 que el servei ha estat immediat.

Tot i que la temporalitat del servei és reduïda (un 62,7% dels usuaris tenen el servei menys de 35 dies), i és un dels factors que els usuaris demanen augmentar, és un temps que permet a la TSS treballar amb la persona/família i, si cal conjuntament amb Serveis Socials, l’activació d’un altre SAD de continuïtat públic o privat; en aquest sentit dels 193 casos de PADAH s’han activat a l’alta 18 SADs de continuïtat públics i 20 SADs de continuïtat privats.

En una societat en la que cada vegada hi ha més persones grans soles i amb xarxes de suport familiar limitades per càrregues laborals i familiars, el PADAH pot donar resposta tant a situacions de salut agudes, com a pacients crònics reaguditzats; del total del programa un 58% han estat pacients aguts i un 42% han estat pacients crònics (PCC o MACA). En aquest perfil de pacient crònic, el PADAH ha estat una eina per disminuir la sobrecàrrega del cuidador principal i en alguns casos per poder implementar un SAD de continuïtat.

Un punt clau és que el programa sigui d’accés universal i gratuït per l’usuari/a, ja que això permet que sigui d’activació immediata, que pugui ser molt flexible en el nombre d’hores d’atenció i la modificació d’horaris i que hi hagi més acceptació per part dels usuaris reticents a rebre suport a domicili. Cal destacar en aquest sentit que casos que han estat de molt difícil accés a domicili des de la comunitària, aprofitant  l’ ingrés hospitalari i la situació de fragilitat vinculada, s’ha pogut proposar l’activació de PADAH i l’inici de la intervenció dels diferents serveis a partir de les portes que ha obert el programa. Així en alguns casos socials complexos, s’ha pogut fer neteges de xoc, vinculació a recursos comunitaris com CD o ingrés residencial, organització de la dinàmica diària i de la medicació,… en definitiva, organitzar el domicili per poder mantenir la situació a posteriori amb un SAD de continuïtat.

La satisfacció dels usuaris amb el programa és molt alta, atès que la situació d’indefensió en la qual  es pot sentir una persona o família a l’alta hospitalària si ha tingut una davallada important i no es compta amb els recursos de suport necessaris pot ser molt significativa; el programa dóna tranquil·litat, la persona se  sent acompanyada i la família pot rebre les pautes i el suport d’una professional especialitzada que està connectada amb l’equip d’atenció primària de salut.

Així doncs, el PADAH no és només un SAD que permet suplir una persona en les activitats bàsiques de la vida diària en una situació de davallada, sinó que pot ser una eina per la TSS i per l’equip d’atenció domiciliària per poder treballar algunes situacions a domicili de diferent complexitat sanitària i social.

Entrada realitzada per Anna Marín López

Treballadora social sanitària. Coordinadora Programa d’Atenció a Domicili a l’Alta Hospitalària (PADAH). Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Anuncis
Aquesta entrada s'ha publicat en atenció primària ICS i etiquetada amb , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.